Administratie

Administratie online
Door het gebruik van online boekhoudpakketten is het gemakkelijk om samen te werken. Wij maken daarom graag gebruik van online boekhoudpakketten zoals Exact Online. U de basis, wij de meer complexe boekingen. Eenvoudig, met elkaar en efficiënt.

Yuki
Sinds 2015 zijn wij officieel partner van Yuki boekhouden. U hoeft alleen toestemming te geven aan de bank om uw transacties te koppelen met Yuki en uw ontvangen facturen in te scannen. Wij doen de rest.

Btw-aangiften/ vinger aan de pols
Het opstellen van de btw-aangifte is voor ons een eenvoudige, weinig tijdrovende aangifte. Vele ondernemers kiezen ervoor om het door ons accountantskantoor te laten regelen. Dit omdat we het moment gebruiken om een aantal zaken even tegen het licht te houden. We checken o.a. de fiscale aandachtspunten en houden rekening met de bedrijfseconomische ontwikkelingen van uw bedrijf. Kortom; pakt u alle voordelen mee?!

In veel gevallen is een half uur tot anderhalf uur per kwartaal daarvoor voldoende.

Wanneer het uw voorkeur heeft een ander boekhoudpakket te gebruiken of de gehele boekhouding uit te besteden, is dit ook mogelijk. Naar wens komen wij in dat laatste geval bij u op locatie de boekhouding periodiek bijwerken of kunt u de bescheiden bij ons aanleveren voor verwerking. Uiteraard neemt het geheel verwerken van uw administratie meer tijd in beslag.

Mail ons met vragen over uw adminstratie

2 + 5 = ?

Huisman Accountants. Betrouwbaar, betrokken en professioneel