Corona nieuwsbericht nummer 4: Aanvullende maatregelen in verband met corona crisis

Voor u ligt een vierde nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen in de steunmaatregelen voor ondernemers, om de effecten van de corona-crisis te verlichten. Het is deze keer een flinke brok leesvoer. Daarom als eerst een overzicht welke paragrafen voor wie relevant zijn, zodat u kunt overslaan, wat voor u niet van toepassing is:

 1. Update en uitleg versoepelde regeling uitstel van belastingbetaling: relevant voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten;
 2. Update en uitleg NOW: relevant voor werkgevers, die te maken hebben met omzetdaling;
 3. Update aanvraag TOZO: relevant voor ondernemers of DGA’s van wie het inkomen tijdelijk lager wordt als het bestaansminimum;
 4. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS): relevant voor
  ondernemers die behoren tot aangewezen getroffen sectoren zoals de horeca;
 5. Versoepeling urencriterium voor de inkomstenbelasting: relevant voor ondernemers
  die recht hebben op zelfstandigenaftrek en in 2020 minder uren werken;
 6. Verliesverrekening vennootschapsbelasting door al in de aangifte 2019 een
  fiscale corona reserve te vormen: relevant voor BV’s die naar verwachting in 2020 een verlies zullen hebben;
 7. Vergoedingen aan personeel: relevant voor werkgevers die hun personeel reiskostenvergoedingen verstrekken of een extra attentie willen geven;
 8. Verlaging gebruikelijk loon DGA bij omzetdaling: relevant voor DGA’s die in de BV een omzetdaling hebben en hun eigen salaris willen aanpassen;
 9. Uitstel wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV: relevant voor DGA’s die meer dan € 500.000 aan de eigen BV verschuldigd zijn;
 10. Betaal pauze hypotheekverplichtingen: relevant voor de genen die bij hun privé
  hypotheekverstrekker om uitstel van betaling verzoeken.

1. Update en uitleg versoepelde regeling uitstel van belastingbetaling

U kunt voor specifieke belastingen ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat wanneer u aangifte heeft gedaan, u pas nadat u een (naheffings)aanslag heeft ontvangen het uitstel kunt aanvragen.

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en btw in één keer tegelijk uitstel van betaling aanvragen. Uw verzoek ziet dan automatisch ook op aanslagen die nog zullen worden opgelegd, gedurende drie maanden nadat de ontvanger uw verzoek om uitstel heeft ontvangen. Zodra de ontvanger uw verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt tot drie maanden na deze datum.

Bijvoorbeeld: u ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen over de maand februari met een dagtekening van 21 april 2020 en een uiterste betaaldatum van 5 mei 2020. Op 1 mei 2020 ontvangt de Belastingdienst uw verzoek om bijzonder uitstel voor drie maanden. De invordering wordt dan stilgelegd tot 1 augustus 2020. Vervolgens ontvangt u een naheffingsaanslag loonheffing over maart. Voor deze aanslag hoeft u niet afzonderlijk uitstel van betaling te vragen. Ook voor deze aanslag geldt dat de invordering wordt opgeschort tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus op 1 augustus 2020 betaald zijn.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. Dan kunt u schriftelijk voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Is uw totale belastingschuld op dit moment lager dan € 20.000? Dan kunt u langer dan 3 maanden uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen en reserveringen aanzienlijk zijn gedaald in vergelijking met de afgelopen maanden. Is uw totale belastingschuld op dit moment hoger dan € 20.000? Dan is een verklaring van een derde deskundige nodig.

Voor de aanvraag van het bijzondere uitstel kunt u gebruik maken van het online formulier of u kunt ons vragen een schriftelijk verzoek voor u in te dienen. Ook als u langer uitstel nodig heeft dan drie maanden kunt u contact met ons opnemen. Zo nodig kunnen wij ook de verklaring als derde deskundige voor u verzorgen.

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk van 4% verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Alle verzoeken die voor 19 juni 2020 gedaan worden, vallen onder de versoepelde regeling. Gedurende deze periode is een aparte melding betalingsonmacht door bestuurders van BV’s ter voorkoming van aansprakelijkheidsrisico’s niet nodig.

2. Update en uitleg NOW

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een grote drukte verwacht.

De NOW-regeling uitgelegd
Ondernemers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt.

Bepaling omzetverlies
Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.

Tegemoetkoming maximaal 90%
De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een geringer verlies wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, dus bijvoorbeeld 45% bij 50% omzetverlies.

Wat is de loonsom?
Voor de loonsom wordt uitgegaan van de loonaangifte en neemt men als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. Het maximumloon per werknemer is € 9.538 per maand.

Aanvraag
De aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Per aanvraag dient de te verwachten omzetdaling van de totale onderneming vermeld te worden.

Wie wel, wie niet?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract. Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers. Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s niet.

Positief oordeel UWV
Heeft een ondernemer de aanvraag voor de NOW ingediend en oordeelt het UWV positief, dan krijgt men in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling ná mei verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.

Rol accountant
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.

Geen gedwongen ontslag!
Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat geen ontslag bij het UWV wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Gebeurt dit toch, dan wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

Let op! Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers met een flexibel contract.
Naar het Formulier Aanvraag NOW (UWV)

3. Update aanvraag TOZO

Wat houdt de regeling in?
De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u bijvoorbeeld later niet terug te betalen. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze tijdelijke regeling houdt in:

 • De gemeente past de toets op levensvatbaarheid niet toe, waardoor een snelle behandeling van de aanvragen mogelijk is.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u later niet terug te betalen.
 • Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Voor een aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit.
 • Binnen 4 weken ontvangt u voor een periode van maximaal 3 maanden
  inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarbij kan de gemeente met voorschotten werken.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt
  maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor
  alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.
 • De gemeente vraagt bij de aanvraag:
  • Hoeveel winst u per maand verwacht in de komende maanden?
  • Of u inkomsten heeft naast uw bedrijf, zoals loon uit (parttime) dienstverband of een uitkering?
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Deze rente wordt berekend vanaf de dag van verstrekking van de lening.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog geen rente en aflossing te betalen.
 • Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als u op 1 januari 2021 niet in staat bent aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
 • Het bedrijfskapitaal mag u niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Hebben u en uw partner allebei een bedrijf? Per huishouden wordt maximaal 1 keer een
  uitkering toegekend. U vraagt de Tozo aan op het laagste inkomen binnen uw huishouden. U kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

De Tozo (inkomensondersteuning) geldt vooralsnog voor 3 maanden, uiterlijk vanaf 1 juni 2020. De gemeente waarin u woont voert de regeling uit. De aanvullende inkomensondersteuning vraagt u met terugwerkende kracht aan per 1 maart 2020 of per datum van de aanvraag. U kunt kiezen tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden. Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020).

Voor wie is de Tozo?
U komt in aanmerking voor deze regeling als u aan de volgende eisen voldoet.

 • Als gevolg van de coronacrisis heeft u een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u bedrijfskrediet nodig hebt.
 • U bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Wanneer uw bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en u in Nederland woont, kunt u ook een beroep doen op inkomensondersteuning. Vanaf 8 mei 2020 kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij uw woongemeente.
 • Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je
  bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • U bent voor 17 maart 2020 de onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • U voldeed in 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in het bedrijf gewerkt hebben. Uren die u hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Ook DGA’s van een besloten vennootschap kunnen een beroep doen op de Tozo als zij als zelfstandige zijn aan te merken en de BV voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming.

Goed om te weten:

 • Mensen die alleen een btw-nummer hebben, komen niet in aanmerking voor een Tozo- uitkering. Wel kunnen zij bij hun gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. De Tozo is bedoeld voor zelfstandigen die door de coronacrisis te maken krijgen met deels of geheel wegvallen van inkomen. Ingeschreven staan bij KVK en voldoen aan het urencriterium zijn belangrijke indicatoren van zelfstandig ondernemerschap en daarom opgenomen als voorwaarden in de Tozo-regeling.
 • Zorgaanbieders moeten zich voor financiële ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen. Als dat niet het geval is, of als hiermee het inkomen onder het sociaal minimum blijft, kunnen zelfstandige zorgaanbieders in aanmerking komen voor Tozo.
 • Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts 1 van beiden een aanvraag voor inkomensondersteuning indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor jullie samen de aanvraag invullen. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. U kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.
 • Als u in aanmerking komt voor zowel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) als de Tozo kunt u op beide regelingen aanspraak maken. De TOGS is een gift en heeft geen invloed op de bijstand voor levensonderhoud.
 • Als u een lening (maximaal 10.157 euro) voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen via de Tozo moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen. Het bedrijfskapitaal moet noodzakelijk zijn vanwege een liquiditeitsprobleem door de coronacrisis. U moet dit bovendien via een beschrijving aannemelijk maken. Als de gemeente dat nodig vindt, kan ze bewijsstukken opvragen. Ook als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt – en u niet in aanmerking komt voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud – is het mogelijk een lening aan te vragen.
 • Als u een hogere lening dan 10.157 euro nodig heeft, kunt u eventueel een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Daarbij kunt u ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van de Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz. Overleg dit met de gemeente.

Wanneer kun je beter geen Tozo aanvragen?
Als het al een tijd slechter gaat met uw onderneming en u denkt dat het verstandiger is om te stoppen met het bedrijf. U kunt in dat geval overwegen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen gebruik te maken. Hiermee kunt u maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen. Bespreek dit met uw (financieel) adviseur.

Hoe doet u een aanvraag?
Ondersteuning kunt u aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De gemeenten voeren deze regeling uit. Daar kunt u terecht voor de aanvraag via een digitaal aanvraagformulier. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Wanneer u in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden woont, is Avres de uitvoerende instantie, waar u uw aanvraag in kunt dienen.

Als u nog enige ontvangsten heeft, vraagt de overheid u nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en kunnen zij de mensen met de hoogste nood als eerste helpen.

Wat heeft u nodig?
Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Kijk op de website van uw gemeente. De aanvraag dient u in bij uw woongemeente, samen met de volgende gegevens.

 • Informatie over de onderneming: o.a. KVK-nummer, naam en rechtsvorm.
 • Informatie over de samenstelling van uw huishouden.
 • Overzicht van de te verwachten inkomsten.
 • Kopie van uw legitimatiebewijs of identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet) en dat van uw eventuele partner.
 • Kopie bankafschrift van de bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden.
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening.

4. TegemoetkomingOndernemersGetroffenSectoren(TOGS)

De TOGS-regeling is verruimd. Deze regeling betreft een belastingvrije gift van € 4.000 voor ondernemers in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca. De gift werd tot nu toe gebaseerd op de hoofdactiviteit van een onderneming, maar is nu ook toegankelijk als de ondernemer met een geregistreerde nevenactiviteit aan de voorwaarden voldoet.

U kunt de tegemoetkoming online aanvragen. Dit kunt u vanuit huis zelf doen. Een aantal KVK- gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit van uw onderneming waarmee u aanspraak kunt maken op de regeling;
 • het bankrekeningnummer van uw onderneming of het rekeningnummer waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op! Het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, is de rekening die gebruikt wordt voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

In de privéwoning, die een eigen opgang of toegang heeft. Bij uw aanvraag moet u hiervoor bewijsstukken meesturen. Dit kan in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging of een foto die de eigen opgang goed in beeld brengt. De bijlages mogen maximaal 10 mb zijn in de volgende formaten: doc, docx, txt, csv, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, odt, ods.

Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres, en hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen.

5. Versoepeling urencriterium voor de inkomstenbelasting

Ondernemers die minimaal 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting hebben recht op zelfstandigenaftrek. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

6. Verliesverrekening vennootschapsbelasting door al in de aangifte 2019 een fiscale corona reserve te vormen

Het wordt voor BV’s mogelijk om verliezen die in 2020 worden verwacht vanwege de corona-crisis, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de belastbare winst over 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de corona crisis kan door BV’s echter al als fiscale corona reserve ten laste van de winst van het jaar 2019 worden gebracht. Hierbij geldt dat deze corona reserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

7. Vergoedingen aan personeel

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de corona crisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. De verhoging biedt werkgevers betere mogelijkheden hun werknemers juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon.

Nu werknemers veel meer thuiswerken, krijgen ze misschien te veel reiskostenvergoeding uitgekeerd. Tijdens de corona crisis zal deze vergoeding onbelast blijven, zolang de noodmaatregelen van kracht blijven. U hoeft de vaste reiskostenvergoeding dus niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dat mag ook als u een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.

8. Verlaging gebruikelijk loon DGA bij omzetdaling

Als de corona crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en directeur/aanmerkelijkbelanghouder (DGA) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. De verlaging van het gebruikelijk loon mag maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van uw bedrijf, maar in ieder geval niet meer dan dat. Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, moet worden bepaald wat het definitieve gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de BV. Als de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Loon dat de DGA al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De BV en DGA kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen. Er is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.

9. Uitstel wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door de DGA te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

10. Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken kunnen getroffen klanten de mogelijkheid geven van een betaalpauze voor rente en aflossing voor maximaal zes maanden. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moest dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020 uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van maximaal 360 maanden. Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. Op deze manier ontstaan meer mogelijkheden tot maatwerk.

8 mei 2020

Corona nieuwsbericht nummer 1: Corona crisis – Samenvatting maatregelen

Corona nieuwsbericht nummer 2: Maatregelen en extra faciliteiten aangeboden door de banken

Corona nieuwsbericht nummer 3: Nogmaals de relevante steunmaatregelen voor ondernemers op een rij

Huisman Accountants – Betrouwbaar, betrokken en professioneel